CEMS

  • CEMS (Sistem za kontinuirano praćenje emisija)

    CEMS (Sistem za kontinuirano praćenje emisija)

    Uređaj za mjerenje emisija na brodu je inovativno rješenje za pouzdano mjerenje emisija na brodovima prema MARPOL Aneksu VI i IMO MEPC.Uređaj je tipski odobren za ovu primjenu od strane poznatih klasifikacijskih organizacija.On mjeri i SOx i CO2 uzvodno i nizvodno od prečistača, i NOx uzvodno i nizvodno od SCR (selektivna katalitička redukcija) postrojenja.Dizajniran za korištenje na brodovima, mjerni uređaj ima izuzetno niske troškove održavanja i module koje je lako zamijeniti.